menu
menu
menu
menu
menu

Stanovy Aliance

Čl. 1.
Podmínky pro žadatele o členství.

a) Žadatel o členství Aliance (WWIIASA) musí splňovat výstrojní a zbrojní předpis, respektovat stanovy a rozhodnutí Rady Aliance.
Podáním žádosti žadatel toto automaticky stvrzuje.
b) žadatel o členství požádá aliančního patrona za příslušnou armádní skupinu o přijetí. Patron žádost přezkoumá, vyřeší případné nedostatky a seznámí s žádostí Radu Aliance a pokud do tří pracovních dnů nikdo nevznese námitku, je žadatel do Aliance přijat. Rada má právo žadatele nepřijmout, nebo odložit na zkušební domu.
c) Žadatel o členství má právo se jakožto čekatel Aliance zúčastnit tří aliančních akcí, aniž by splňoval podmínky vstupu do Aliance. Účast na akcích je třeba patronovi hlásit.
d) žadatel o členství smí v době vstupu disponovat maximálně hodností vojína. Prostřednictvím příslušného patrona je možno žádat od Rady výjimku (delší praxe ve vojenskohistorických aktivitách, vysoká odbornost atp.)
e) Patron má právo od žadatele o členství vyžadovat nápravu nedostatků, které nejsou postiženy rámcovými předpisy Aliance.
f) Rada může čekatelům členství na jejich žádost poskytnou zvláštní individuální režimy přijímacího řízení, podmínečného členství či větší počet zkušebních akcí (obtíže v pořizování výstroje atp)

Čl. 2.
Podmínky pro přijetí skupin osob (jednotek)

a) Rada Aliance má právo přijmout skupinu pěti a více osob (jednotku) jako celek. Řešení tohoto přijímacího procesu je zcela na dohodě jednotky (jejího zástupce) s Radou - prostřednictvím příslušného patrona. Musí dojít k oboustranné dohodě ohledně užívané výstroje, hodností a vyznamenání.
b) jednatel jednotky musí jednotku seznámit se předpisy a stanovami WWIIASA, což automaticky potvrzuje a repsektuje tím, že žádost podává. Každý člen sám musí plnit výstrojní a zbrojní předpis, respektovat stanovy.
c) skupina osob přijatá na základě tohoto článku má právo se na základě žádosti stát Registrovanou jednotkou (RJ)
d) v rámci RJ mohou být do WWIIASA přijati i členové bez registrace na portálu (zástupce jednotky musí být registrován vždy, zbývající 4 členové dle minima pro RJ registrováni být nemusí)

Práva a povinnosti členů a subjektů Aliance

Čl. 3.
Povinnosti a práva všech členů Aliance

a) dobře reprezentovat Alianci, dbát zákonů ČR, vystupovat profesionálně
b) povinností je mít v avatarua na foru vlastní portrét (zejména ihned při přijímacím řízení - k usnadnění orientace patronů)
c) jakékoliv změny své hodnosti je člen aliance povinen hlásit příslušnému patronovi pro aktualizaci v systému. Symbol hodnosti na portálu je provázán s realitou a musí odpovídat. Pokud neodpovídá, je člen povinen toto hlásit.
d) člen aliance smí užívat pouze jemu Aliancí oficiálně uznaná vyznamenání, či vyzanamenání stanovená jako volná k užití.
e) řídit se pravidly stanovenými organizátory akcí
f) řídit se stanovami a předpisy aliance (zbrojní předpis, výstrojní předpis)
g) zúčastňovat se minimálně jedné alianční akce ročně
h) dbát na realističnost výstroje a výzbroje.
i) zajímat se o činnost celého aliance.
j) pomáhat ve všech směrech ostatním členům aliance, stejně tak i o pomoc požádat.
k) na akcích se chovat ohleduplně k ostatním členům jednotek, ale i k civilním osobám.
l) neznečišťovat a neničit přírodu.
m) starat se řádně o vlastní i zapůjčenou výstroj a výzbroj.
n) na společných akcích se podřídit velení určeného velitele
o) právo být informován o akcích konaných pod hlavičkou aliance, změnách v organizaci aliance.
p) neupozorňovat na naše aktivity zbytečne veřejnost, v případě cestování veřejnými dopravními prostředky na akci je velice nevhodné cestovat v dobovém oblečení (obzvláště to platí pro německou stranu).
q) každý účastník akce je na akci na vlastní nebezpečí.
r) je zakázáno účastnit se akcí bez ochranných brýlí, účastnit se pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, propagovat jakékoli hnutí, které omezuje a potlačuje svobodu spoluobčanů a menšin, gesta a vlajky se zakázanými symboly!
s) účastník akcí nesmí ničit, poškozovat či zcizit "divadelní rekvizity" (krom pro tento účel konkrétně určených).

Čl. 4.
Povinnosti a práva registrovaných jednotek (RJ), jejich členů a zástupců v Radě

a) registrovanou jednotkou se rozumí skupina pěti a více společně organizovaných osob v jedné armádní skupině, které prošly přijímacím řízením na základě článků 1.a 2.
b) registrací se rozumí rozhodnutí Rady o přidání jednotky do seznamu RJ, přijetí zástupce skupiny do Rady a zřízení správního topicu pro otázky dané skupiny
c) zástupce RJ v Radě se stává plnohodnotným členem Rady s podílem na rozhodování o Alianci.
d) zástupce RJ má právo v Radě vyjednávat podmínky působení své jednotky v Alianci, vyjednává změny hodností pro své členy.
e) zástupce RJ ručí za dodržování pravidel a stanov ve své skupině. Je povinen udržovat aktuální seznam členů své jednotky.
f) člen registrované jednotky Aliance má právo používat jakoukoliv hodnost, kterou pro něj vyjedná zástupce skupiny dle bodu d).
g) člen aliance přijatý na základě Čl. 1, který již v době přijetí do aliance disponoval hodností maximálně svobodníka má právo si hodnost ponechat.
h) každý má na akci právo být začleněn jen do sestavy vlastní jednotky a odmítnout začlenění do jiné jednotky
i) každý má právo podávat prostřednictvím svého zástupce v Radě návrhy na změny v organizaci, stanovách, pravidlech, struktuře aliance a podmínkách působení své jednotky v Alianci
j) zástupci jednotek zodpovídají za informovanost, připravenost a realističnost svých jednotek
k) registrace je jednotce ukončena při poklesnutí stavu pod 5 členů po dobu delší než 1 rok.
l) registrovaná jednotka musí fungovat jako kompaktní celek v rámci jedné skupiny armádní skupiny ztvárňující do značné míry jednotnou skupinu osob (nesmí být příliš různorodá)
m) v rámci RJ mohou být členy WWIIASA i členové bez registrace na portálu (zástupce jednotky musí být registrován vždy, zbývající 4 členové dle minima pro RJ registrováni být nemusí). Zástupce RJ zodpovídá za informovanost a dodržování pravidel a stanov u členů neregistrovaných na portálu.

Čl. 5.
Povinnosti a práva řadových členů Aliance

a) řadovým členem Aliance se rozumí člen, který není členem žádné registované jednotky Aliance
b) řadovým členem smí užívat pouze hodnosti vojína
c) člen aliance přijatý na základě Čl. 1, který již v době přijetí do aliance disponoval hodností maximálně svobodníka má právo si hodnost ponechat.
d) řadového člena může povyšovat pouze Rada aliance

Čl. 6.
Členství zaniká

a) po půlroční neaktivitě na portálu Aliance (nepřihlášení se)
b) po roční nepřítomnosti na jediné akci
c) rozhodnutím Rady nebo patrona (na základě provinění proti stanovám, pravidlům, předpisům či zákonům)
d) vyloučením z portálu aliance na základě prohřešků proti pravidlům portálu
e) hrubým porušením stanov WWIIASA
f) na vlastní žádost

Čl. 7.
Práva a povinnosti Rady Aliance

a) Rada aliance má právo měnit stanovy a předpisy Aliance
b) Rada uděluje členům Aliance výjimky z předpisů.
c) Rada funguje v první řadě na principu dohody. V případě hlasování je potřeba 2/3 podpora pro přijetí návrhu. Patron má ve věcech týkajících se jeho skupiny právo veta.
d) Rada může přijímat a vylučovat členy aliance
e) Rada eviduje a uděluje vyznamenání, stvrzuje změny hodností

Čl. 8.
Akce organizované pod hlavičkou WWIIASA

a) Akcí organizovaných pod hlavičkou WWIIASA se mohou účastnit pouze členové a čekatelé členství Aliance, případně hosté schválení Radou.
© Jimbo 2011 - 2024 www.gebirgsjagers.cz | www.frajer.org